Taisyklės

,, Saulutė vaikams" žaidimo kambario taisyklės:
 
1.Saulutės žaidimo kambario taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus pramogų kambaryje. Pradėti naudotis Kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo") parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko, kurie paliekami Kambaryje, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Taisyklės pakabinamos Vaikų žaidimo kambarį „Saulutė vaikams" lankytojams Kambaryje laisvai prieinamoje vietoje, kurioje lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo palikti vaiką Kambaryje momento.
 
2. Vaikai gali naudotis vaikų pramogų kambario paslaugomis, prižiūrint tėvams ar kitam už vaiką atsakingam asmeniui.
 
3. Palikti vaiką Kambaryje leidžiama, tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti Kambaryje, taip pat užtikrina vaikų žaidimų kambariui „Saulutė vaikams" bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį Kambaryje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
 
4. Prieš palikdamas vaiką Kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų žaidimo Kambario taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
 
5. Vaikų žaidimų kambario „Saulutė vaikams" darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.saulutevaikams.lt , taip pat ši informacija skelbiama ant žaidimų kambario „Saulutė vaikams" durų.
 
6. Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Kambaryje, privalo sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį vaikų žaidimų kambario „Saulutė vaikams" darbuotojui. Buvimo kambaryje įkainiai nurodyti kainininke.
 
7. Lankytojams susimokėjus už Kambario paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 
8. Žaidimų kambarys „Saulutė vaikams" suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti vaikų žaidimo Kambario paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam savo vaiką Kambaryje. Žaidimų kambarys „Saulutė vaikams" neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl žaidimų kambario „Saulutė vaikams" ar jo darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo.
 
9. Į Kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis pramogų kambario paslaugomis.
 
10. Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Kambario inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo palikto Kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
 
11. Vaikų žaidimo kambario darbuotojas gali atsisakyti priimti į Kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina pramogų kambario „Saulutė vaikams" inventorių, žaloja kitus vaikų pramogų Kambaryje esančius vaikus.
 
12. Kambario darbuotojas sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.
 
13. Į Kambarį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų pramogų kambaryje esantiems vaikams, inventoriui, Kambario darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
 
14. Kambaryje vaikai gali būti tik nusiavę batus. Viršutinius drabužius bei avalynę privaloma palikti rūbinėje.
 
15. Žaidimų kambarys „Saulutė vaikams" gali keisti Kambario darbo laiką, ar esant būtinumui, jį uždaryti be išankstinio perspėjimo.
 
16. Žaidimų kambarys „Saulutė vaikams" nėra profesionalus saugotojas ir neatsako už kartu su vaikais paliktų daiktų praradimą arba sugadinimą, išskyrus atvejus, kai šie daiktai prarandami arba sugadinami dėl žaidimų kambario „Saulutė vaikams" ar jo darbuotojų tyčios ir didelio neatsargumo. Už daiktus, kuriuos žaidimų kambario „Saulutė vaikams" lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo Kambaryje, Žaidimų kambarys „Saulutė vaikams" neatsako.